روان شناسی اسلامی

روان شناسی اسلامی (1)

منابع و مرجعیت ها در فرايند ارزش گذاري ها:

چالش‌ها و دشواري هاي شکل گيري نظام ارزشي آدميان

چکیده:

این مقاله در پي پاسخ به آن دسته از پرسش هاي  کلیدی است که هر گاه کسی در مورد منابع و خاستگاه رسيدن به يك نظام ارزشي يا آفریدن آنها به صحبت می‌پردازد، این پرسش ها ذهن او را به خود مشغول می‌کند. واژه ارزش را ما چگونه معنا می‌کنیم؟ آیا ارزش‌ها مقوله هاي شخصی‌اند یا عمومی‌؟ آيا ارزش‌ها به طور ذهنی و اعتباري اند یا واقعي و به گونه اي عینی به وجود می‌آیند؟ علاوه بر این ها، آیا ما ارزش‌ها را مفاهیم مطلق در نظر می‌گیریم یا مفاهیم نسبی که در شرایط مختلف، فرهنگ‌ها، عصرها، ملت‌ها و یا دیگر متغیرها متفاوت خواهد بود. آیا بین نظام ارزشها و مفهوم نسبیت ارتباطی وجود دارد؟ علامه ي شهید سيد محمد باقر صدر، یکي از متفکران بزرگ شیعی، از يك چشم انداز شیعي به این موضوع ‌پرداخته است. او برای شكل گيري نظام ارزش‌های انسانی یک طبقه‌بندی سه تایی را در نظر می‌گیرد. او از برخی از آیات قرآنی در این مورد به بافته هايي مي رسد كه شايسته است ما به رویکرد اسلامي و نظری ايشان نگاهي بيفكنيم تا شاهد روش . يافته هاي متفاوتی باشيم كه ايشان بدست مي دهد.