زیست نامه علمي دكتر عباسعلي شاملي
اين جانب دكتر عباسعلي شاملي در تاريخ 3/7/1339 و در ديار دانش، حكمت و عرفان، در شهرضاي اصفهان پا به اين کره ي خاکي نهادم و داراي سه فرزند هستم.من هم اكنون از اعضاي هيئت علمي مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني (قدس سرّه الشريف) در گروه علوم تربيتي و جانشين مدير اين گروه مي باشم. در سال تحصيلي 56-1355 وارد حوزه ي علميه ي شهرضا (مدرسه ي علميه ي صاحب الزمان ‹عج›)  و سپس (پس از حدود يك سال) وارد حوزه ي علميه ي قم (مدرسه ي منتظريه يا حقاني و مدرسه ي رسالت) شدم.